Vår politik

F! Landskronas kommunpolitiska program 2018

En feministisk politik behövs för att göra Landskrona till en öppnare, mer kärleksfull och grönare kommun. Vi behöver en politik som verkar för hållbarhet för människor, samhälle och natur.

Målet är att skapa en jämlik, jämställd och rättvis stad där det finns utrymme för människor att utveckla sin fulla potential. I vårt samhälle finns det en skev maktfördelning som inte går att förklara enbart utifrån den traditionella politikens klassanalys. Normer och strukturer gör att vissa grupper systematiskt underordnas och andra grupper får systematiskt fördelar.

Faktorer som kön, könsidentitet, ålder, funktionalitet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap samverkar och påverkar den position som en person får i både det privata och det offentliga rummet. Det skapar fördomar och förutfattade meningar och begränsar människors möjlighet att leva och uttrycka sig samt gör att resurser och inflytande fördelas ojämlikt.

Den strukturella diskrimineringen genomsyrar varje del av samhället och kan därför inte ses som ett särintresse.
Genom att inte acceptera diskriminering och genom att utgå från ett tydligt feministiskt maktperspektiv, där resurser omfördelas så att de kommer alla lika mycket till del, vill Feministiskt initiativ tillföra en ny dimension till politiken. Detta kräver strukturella, omfattande och omedelbara förändringar.

Vårt lokalpolitiska program utgår från våra tre önskningar.
F! Landskrona vill ha:

* Ett kärleksfullt Landskrona
* Ett öppet Landskrona fritt från diskriminering
* Ett grönare Landskrona

 

Ett kärleksfullt Landskrona

6 timmars arbetsdag
Den traditionella synen på arbetstid måste ifrågasättas och sättas in i ett vidare sammanhang där hänsyn tas till våra behov av att utvecklas som människor. En generell arbetstidsförkortning har positiva effekter på människors möjligheter att nå en bättre fysisk och psykisk hälsa där vi undviker stress. Det ger föräldrar och barn mer tid med varandra, ungdomar ökad tillgång till vuxna och större utrymme för alla att delta i samhällslivet. För en stad som Landskrona som har svårt att rekrytera personal, särskilt i bristyrken, så innebär det en möjlighet att fylla vakanta tjänster och bibehålla personal.

Därför vill F! Landskrona att Landskronas kommun inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för våra kommunanställda.

Flexibel barnomsorg
En väl utbyggd barnomsorg är ett grundfundament för ett jämställt och jämlikt samhälle. Verksamheten ska vara givande för barnen och göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Idag råder stor brist på barnomsorg utanför kontorstid. Detta påverkar både barns och föräldrars situation och hälsa negativt. Ingen förälder ska behöva säga nej till arbete eller studier pga. brist på god barnomsorg på de tider som krävs. Alla barn ska ha tillgång till en utvecklande barnomsorg.

Därför vill F! Landskrona att alla barn i Landskronas kommun ska ha rätt till god och kvalitativ barnomsorg vid behov.

Elevvårdsteam och bibliotek med bibliotekarie i varje skola
Skolan är den plats där barn och ungdomar till stor del formas inför vuxenlivet. För att studietiden ska vara meningsfull och ge goda resultat krävs att vuxna finns tillgängliga och närvarande för eleverna. Elevhälsan är en viktig del i skolans verksamhet och utbildad och tillgänglig personal är ett krav.
Varje skola ska enligt lag ha ett skolbibliotek. Skolbiblioteken ska vara kvalitativa och bemannas med utbildade bibliotekarier.

Därför vill F! Landskrona att:
Varje förskola och skola i Landskronas kommun ska ha tillgänglig socionom/kurator (frikopplad från socialtjänsten), sjuksköterska och skolbibliotekarie.
Det ska finnas ett barnhälsoteam i Landskrona som ska arbeta förebyggande och integrerande mot hemmen, med fokus på hela barndomen 0-18år.

Flexibel, antidiskriminerande utbildning i gymnasiet – med bättre stöd
Elevernas val efter den obligatoriska grundskolan är idag i hög grad könsbundna, och även knutna till klass, etnicitet, hudfärg och religiös tillhörighet. Det är därför viktigt att studievägledande personal utbildas i frågor kring antidiskriminering och medverkar till att bryta segregerade utbildnings- och yrkesval.

Bland dem som saknar en slutförd gymnasieutbildning är arbetslösheten högst och i Landskrona är det endast lite mer än hälften som fullföljt gymnasiet vid 20 års ålder.

Andelen unga som väljer ett yrkesinriktat program har drastiskt sjunkit. Det finns anledning att prova nya vägar för att locka fler unga att söka sig till yrkesutbildningar, såväl som att fullfölja gymnasiet.

Därför vill F! Landskrona att:
Det tas större hänsyn till den enskilda elevens behov.
Uppsökande och uppföljande kontakt förstärks, en god kontakt med eleverna är avgörande.
Elevhälsoteamet (skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledning) förstärks, arbetar mer individbaserat/förebyggande samt har tätare elevuppföljning.
Det blir fler elevcoacher som har till uppgift att skapa relation med eleverna, få dem att gå på lektionerna.
Studierna anpassas, exempelvis genom flexibel studietakt.
Lärlingsspåret behålls inom yrkesprogrammen för elever som föredrar mer praktik. Lärlingsersättningen höjs, alternativt ersätts med en lagstadgad lärlingslön.

Gymnasieskolan
* får ett obligatoriskt könsmakts- , funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv.
* genomförs med inslag av normkritisk pedagogik.
* innehåller miljö- och klimatkunskap och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön.
* alla gymnasieelever har tillgång till heltidsanställd kurator, skolsköterska, psykolog, studievägledare samt social- och specialpedagog.

Landskrona stad går i framkant och inför civiltjänst inom vård/skola/omsorg/park efter gymnasiet. Vi vill ha ett frivilligt erbjudande om att under 6 månader arbeta inom kommunens sektorer för medborgarlön.

En ännu bättre äldreomsorg
Äldreomsorg är nationellt både en angelägenhet för kvinnor och en förutsättning för jämställdhet. 70 % av de som får offentligt finansierade äldreomsorg är kvinnor. 70% av dem som ger omsorg till en anhörig är kvinnor. 90% av alla som jobbar i äldreomsorgen är kvinnor.

Samtidigt har resurserna till äldreomsorgen inte följt med utvecklingen av det ökande antalet äldre.
I Sverige har antalet äldre i äldreomsorgen ökat med 5 % sedan 2007, medan antalet årsanställda har minskat med 3 % under samma tidsperiod.

En underfinansierad äldreomsorg är ett jämställdhetsproblem för minst tre kvinnodominerade grupper:
* för de som jobbar i äldreomsorgen,
* för de äldre, ofta kvinnor, som är beroende av omsorgen för att klara sin dagliga livsföring,
* och för anhöriga som får ta över ansvaret när de offentliga insatserna inte räcker till.

140 000 personer i arbetsför ålder anger att de har slutat förvärvsarbeta eller tvingats gå ner i tid, för att orka med att ge anhörigvård till make/maka, föräldrar eller annan släkting. 70% av dessa 140 000 är kvinnor och de rapporterar om flera negativa konsekvenser. Anhöriga får därmed lägre inkomster, mindre fritid och i det längre perspektivet en försämrad pension. Otryggheten och stressen ökar och de anhöriga riskerar då även sin egen hälsa. Dessutom förlorar de äldre det oberoende som de gärna vill bibehålla – endast en av tio äldre vill ha kroppsnära hjälp av sina barn.

Flera undersökningar har visat att det som vårdtagare i hemtjänst tycker är viktigast är att vården sker av några få personer. Tyvärr har inte särskilt många kommuner och företag hög kontinuitet som en ambition, vilket bidrar till att omsättningen av personal är hög. Detta leder i sin tur till att de äldre lever i otrygghet då de varken känner igen eller lär känna personalen som tilldelas ansvar över denna ytterst privata sfär av deras liv.

Stressen i hemtjänsten är välkänd och många kommuner och företag använder planeringssystem som minutsätter de insatser som den äldre är beviljad. Dessa planeringsverktyg innebär att personalen inte kan ta hänsyn till den äldres dagsform eller önskningar. Detta innebär oftast att personalen inte hinner med det sociala innehållet, något som bidrar till otrygghet och även ensamhet hos äldre som lever utanför särskilda boenden.

Bristen på yrkesutbildad personal har ökat sedan 2008 inom den kommunala omsorgen, och behovet av personal totalt har ökat. När personal utan relevant kompetens anställs ökar riskerna i förhållande till äldres hälsa. Sjukdomstillstånd, som i tidiga stadier hade kunnat förebyggas, riskerar att missas eller feldiagnosticeras. Det leder i sin tur inte bara att äldres generella hälsa påverkas, utan även anhöriga, personal och sjukvården i stort belastas med problem som hade kunnat undvikas.

Dessa problem måste åtgärdas för att en kvalitetsstyrd, rättssäker och jämställd äldreomsorg ska kunna etableras. Kommunen har det yttersta ansvaret, även för den privatiserade äldreomsorgen, och därför är det viktigt att Landskrona Stad kvalitetssäkrar äldreomsorgen och förbättrar villkoren för äldre, anställda och anhöriga som lever och verkar inom kommunens gränser.

Därför vill F! Landskrona att:
Önskemål från äldre och anhöriga respekteras i större utsträckning i handläggningen av ansökan om vård och omsorg.
Anställningsvillkoren för anställda inom äldreomsorg förbättras i förhållande till lön, schema och möjlighet till heltids- och tillsvidareanställningar.
Anställda enklare ska kunna validera sin kompetens.
Anställda ska uppmuntras till vidareutbildning av sin arbetsgivare, både ekonomiskt och socialt.
Planeringssystem och arbetsmetoder förbättras, till ett som inkluderar förståelse av den mänskliga faktorn i arbetet och skapar utrymme för äldres behov och dagsform.

Ett öppet Landskrona fritt från diskriminering

Obligatorisk utbildning i antidiskriminering och normkritik
Människor utsätts dagligen för diskriminering och kränkande behandling i arbetslivet, inom skolan och i kontakt med samhällsservice. Normer och föreställningar om kön och sexualitet möjliggör mäns våld mot kvinnor samt våld och trakasserier mot hbtq-personer. För att alla i Landskrona ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda oavsett kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet, religion, ålder eller könsidentitet, krävs en ordentlig satsning på arbetet för likabehandling.

Därför vill F! Landskrona införa obligatorisk utbildning i genus- och hbtq-perspektiv, antirasism och antidiskriminering för alla kommunanställda med särskild långsiktig satsning på all skolpersonal från förskola till vuxenutbildning.

Resurscentrum för papperslösa och hemlösa
Ingen människa är illegal. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna säger att alla individer är födda fria och lika i värde och rättigheter. Sverige har genom att ansluta sig till denna åtagit sig att respektera och värna de mänskliga rättigheterna. Trots detta lever många som papperslösa i Sverige, även här i Landskrona, utan tillgång till de mest grundläggande mänskliga rättigheter. Papperslösa kvinnor och barn befinner sig i en särskilt utsatt situation och får utstå våld och förtryck i stor omfattning då de inte kan söka hjälp hos myndigheter av rädsla för utvisning. De som lever som papperslösa eller gömda i Landskrona ska ha samma rättigheter till skola, vård och omsorg som övriga kommuninvånare.

Därför vill F! Landskrona skapa ett resurscentrum för papperslösa och hemlösa som erbjuder kvalificerad juridisk och annan vägledning.

Kultur
Feministiskt initiativs politik bygger på att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla livets områden. Konsten och kulturen har en av de bärande rollerna i det samhälle som vi vill ha. Den berör oss alla. För att få ett jämställt och demokratiskt samhälle, måste vi ha ett fritt och framåtblickande kulturliv som hjälper oss att odla vår empati och vår fantasi så att vi aldrig upphör att tänka självständigt och inte låta oss styras av fördomar och stereotyper. Kulturen är det som finns närmast oss i vår vardag, det formar vårt samhälle och oss som individer och samhällsmedborgare. Genom kulturen bearbetar vi existentiella frågor och skapar mellanmänskliga relationer.
Kultur har egenskapen att synliggöra olika berättelser och erfarenheter och skapar möjligheter till identifikation och självreflektion.

Därför vill F! Landskrona att:
Landskrona ska bli välkänt som Kulturstaden Landskrona.
Jämställdhet och inkludering speglas i hela kulturpolitiken genom att verka för jämställda scener och även ökad tillgång till öppna arenor och mötesplatser.

Det ingår i Kulturnämndens uppdrag att aktivt söka upp icke etablerade former av kultur och nya kulturutövare.
Verka för att tidigt grundlägga ett aktivt och deltagande kulturintresse och därigenom skapa en relation till konsten. I det arbetet är kulturskolan en viktig grundpelare.

Kultur ska in i alla delar av Landskronas politikområden, inte bara vara en angelägenhet för kultur- och fritidsförvaltningen. Ett exempel kan vara att ta med en konstnär in i stadsplaneringen, en musiker i miljöförvaltningen eller teater in i individ- och familjeförvaltningen för att främja nya perspektiv och kreativa lösningar.

Avgiftsfri Kulturskola
I ett välfärdssamhälle befinner sig kulturen i politikens centrum eftersom kultur är en självklar och nödvändig del av det mänskliga livet. I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna framhålls alla barns lika möjlighet till kultur och kulturella yttringar som ett mål. Kulturskolan utgör ett komplement till skolans verksamhet, som gör det möjligt för fler att prova på musik, teater, dans, bildkonst och andra kulturformer. Föräldrars socioekonomiska situation ska inte påverka barns möjligheter att delta i Kulturskolans verksamhet.
Därför vill F! Landskrona att Kulturskolan ska vara avgiftsbefriad och därmed tillgänglig för alla barn i Landskronas kommun.

Fritidsverksamhet för hbtq-ungdomar
Idag finns ingen mötesplats för hbtq-ungdomar i Landskrona. I skolan finns inte alltid vuxna med kompetens inom hbtq-frågor och ungdomar vet ibland inte om de kan räkna med stöd från sina familjer.
Därför vill F! Landskrona inrätta en kommunalt finansierad fritidsverksamhet för hbtq-ungdomar med personal med kunskaper om hbtq-ungdomars situation.

SFI – från dag ett
Alla Landskronabor – nya som gamla – har att vinna på en snabb och smidig integrering av de människor som flyttar till vår stad. Vi vet alla att ett alltför tillkrånglat och långsamt integreringsarbete från stat och kommun leder till utanförskap snarare än integration. Med utanförskap följer ohälsa och sociala motsättningar. Den viktigaste vägen till integrering in i det svenska samhället går genom språket.

Språket är nyckeln till
* nätverk
* vidare studier
* arbetsliv

Det är oacceptabelt att människor som kommer till Sverige med sin motivation, sitt hopp, drivkraft, energi och med sina kunskaper och erfarenheter sätts i ett vänteläge, ett socialt vakuum. Som dessutom är samhällsekonomiskt oförsvarbart och mänskligt hämmande.
Det räcker inte att barnen får börja sin skolgång snabbt, föräldrarna måste också snabbt in i språket för att inte vara ett steg efter sina barn.

Landskrona stad skulle kunna välja att vara en föregångare bland kommuner i Sverige och erbjuda svenskundervisning omedelbart när personen påbörjat sin asylprocess oavsett folkbokföring eller uppehållstillstånd. Landskrona stad kan även välja att erbjuda arbetsförlagd språkpraktik till alla, för att möjliggöra språkutveckling och nätverkande.

Därför vill F! Landskrona att:
Landskrona stad erbjuder alla som saknar grundläggande kunskaper om svenska språket möjlighet att delta i svenskundervisning – oavsett deras situation i asylprocessen.
Landskrona stad erbjuder alla asylsökande som bor i Landskrona möjlighet att delta i en arbetsförlagd språkpraktik – oavsett deras situation i asylprocessen.
Ensamkommande/nyanlända barn ska ha rätt att bo kvar i kommunen om de går i skolan.

Landskrona stad som föredöme
Kommunerna är stor arbetsgivare, inte sällan den största i kommunen. Flest anställda är det inom verksamheterna vård, skola och omsorg. Dessa verksamheter utgör ca 80 % av de anställda och huvuddelen av dem är kvinnor. Av den totala kostnaden för verksamheten hemtjänst utgör personalkostnaderna över 90%, hur personalpolitiken utformas har alltså stor betydelse för kostnaden.
Inom de tekniska verksamheterna, vatten, avlopp och trädgårdsanläggning arbetar i huvudsak män. Av den totala kostnaden för dessa verksamheter utgör personalkostnaderna en lägre andel än inom vården, endast ca en 30 %. Dessa skillnader är viktiga att känna till när personalpolitiken utformas.

Landskrona stad sysselsätter drygt 4000 personer och är den största arbetsgivaren i kommunen. F! anser därför att det är viktigt att arbeta för bra arbetsförhållanden på alla plan i Landskrona stad som också ska utgöra ett föredöme för andra företag i kommunen. Frågor som rör lön, trygga arbetsvillkor och arbetstid är viktiga för staden. Det är också viktigt att vi uppnår vårt mål om en jämställd och jämlik arbetsplats som möter stadens medborgare med öppenhet och inkludering.

Därför vill F! Landskrona att:
Det inrättas en heltidstjänst för att driva jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor i kommunen. Vi säkrar då att det sker en löpande utbildning av anställda vad gäller att undvika diskriminering på grund av kön, etnicitet, ålder, religion, funktionalitet och HBTQ för att kunna möta varandra och stadens invånare på ett jämlikt och fördomsfritt sätt.

Landskrona stad skriver under Europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), för att garantera att jämställdhetsperspektivet efterlevs i politiska beslut och i den praktiska verksamheten.

Verka för att principen lika lön för likvärdigt arbete ska gälla och verkställas i praktiken. Vi vill att lönekartläggning görs varje år istället för nu – vartannat. Kartläggningen är viktig och måste följas upp så att resultatet blir en jämställd lön.
Det införs schemalagd, arbetsgivarsubventionerad friskvård under arbetstid för anställda inom utbildning/omsorg samt att lönerna höjs. Ökad status kommer att minska långtidssjukskrivningarna i de kvinnodominerade verksamheterna.

Kommunen särskilt bevakar arbetsmiljön på de förvaltningar som har högst sjukfrånvaro; utbildningsförvaltning och omsorgsförvaltning. Dessa förvaltningar har också flest kvinnor anställda. Långtidssjukfrånvaron bland kvinnor är för hög i Landskrona.

Deltidsarbetslösa i kommunens verksamhet som önskar heltid ska kompenseras lönemässigt upp till heltid, tills det finns en sådan tjänst tillgänglig. I Landskrona stad har 59 % av kvinnorna och 85 % av männen heltid. Vi vill att den som vill arbeta heltid ska ha möjlighet till det.

Landskrona Stad ska vara en förebild för andra kommuner och bevaka så att kommunens anställda kan leva på sina pensioner och åtminstone nå upp till EU:s gräns för fattigdom på 11800:-

Ett grönare Landskrona

En stad i balans
Feministiskt initiativ har en vision om en hållbar värld där vi inte konsumerar mer resurser än vår planet kan producera. Hållbar utveckling är en förutsättning för välfärd. Feministiskt initiativ ifrågasätter människors självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor.
Den hållbara utvecklingen ska präglas av globala, ekonomiska, sociala och miljömässiga rättvisedimensioner. En sjättedel av jordens befolkning i de rika länderna konsumerar mer än hälften av jordens olja och står för hälften av alla koldioxidutsläpp. För att motverka detta behövs åtgärder lokalt. Feministiskt initiativ strävar efter en jämnare könsfördelning i de instanser som driver utvecklingen av vårt samhälle.

Därför vill F! Landskrona att:
Arbetet i kommunen ökar för att uppnå målet att 50% av all mat i offentlig sektor ska vara ekologisk, att det mesta av köttet ska vara svenskt och att potatis, rotfrukter och övriga grönsaker i möjligaste mån ska vara närproducerade. I dagsläget når vi ca 25%.
Maten som serveras i offentlig sektor ska vara enbart vegetarisk minst en dag i veckan.
Privata företag inte ska kunna få undantagstillstånd gällande miljömål, säkerhetsavstånd, kemikalieutsläpp och dylikt. Folkhälsa och närmiljö måste väga tyngst.

Landskrona stads anställda ska uppmuntras att använda cykel vid transporter inom staden. Tjänstefordon och redskap som införskaffas ska vara så miljöanpassade som möjligt. Detta ska även gälla kommunala bolag och alla typer av fordon.
Kräva att privata såväl som kommunala hyresvärdar ska tillhandahålla tillgängliga källsorteringsmöjligheter med information på flera språk.
Kommunen ska vara ett föredöme och ha förnybar energi i alla sina lokaler.
Det utarbetas en plan för strandnära bebyggelse med avseende på kommande klimateffekter, såsom förvärrade oväder och stigande vattennivåer.
Att vid nyplantering av träd och buskar i det offentliga rummet välja sorter som bär frukt.

Gratis kollektivtrafik
En avgiftsfri och tillgänglig kollektivtrafik är nödvändig för att människor fritt ska kunna röra sig och delta i samhället. Framförallt pensionärer, ensamstående med barn och personer med låga inkomster är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. En ordning som bygger på privatbilism är inte hållbar och utsläppen från dessa bilar är en starkt bidragande faktor till klimatkrisen. Att minska trafiksektorns klimatpåverkan är ett globalt ansvar som vi kan ta genom att agera lokalt. Satsningen för 70+are är en bra satsning men vi tror det finns fler grupper som skulle behöva detta.
Därför vill F! Landskrona att Landskronas kommun inför en avgiftsfri kollektivtrafik för kommunens invånare.

Vegetarisk och ekologisk mat
Landskronas kommun har ett ansvar att lämna över en stad och en värld till dagens unga med de stora miljöproblemen lösta. Att äta mer vegetarisk och ekologisk mat är en väg att nå dit. Landskronas kommun bör främja ett vegetariskt och ekologiskt perspektiv på kost. Kött eller icke ekologiska varor ska enbart erbjudas när andra alternativ inte finns eller fungerar för den enskilda individen.
Därför vill F! Landskrona att all mat som serveras inom kommunal verksamhet ska utgå från en vegetariskt och ekologiskt norm.

Investera i förnybar energi
Vi har alla ett ansvar att ta klimatförändringarna på största allvar och agera kraftfullt för att ställa om till ett hållbart samhälle utan påverkan på klimatsystemen. Om för lite görs idag kommer vi alla att drabbas men särskilt sårbara är människor i fattiga länder och regioner, dagens unga och idag ännu inte födda generationer.

I dagens samhälle är staden norm. Stadsnormen präglar samhällsdebatten, samhällsplaneringen och resursfördelningen i mycket hög utsträckning. För att möjliggöra omställning till ett hållbart samhälle krävs en mer levande landsbygd med möjlighet att bo och leva utanför staden.

När ett samhälle växer planeras inte alltid för hur byggandet påverkar helheten kring miljö och hållbarhet. Idag byggs upplåts jordbruksmark till ny bebyggelse i Landskrona utan hänsyn till framtidens utmaningar kring miljö. Bebyggd mark är omöjlig att återställa i framtiden och Landskrona stad har några av Sveriges bästa jordbruksmarker och behöver därmed tänka framåt.
En hållbar stad byggs med grönområden, grönska mellan hus och stadsodlingar. Det är en förutsättning för att exempelvis ha en fungerande dagvattenhantering vid ökad mängd skyfall som är ett resultat av klimatförändringarna.

För att undvika katastrofala klimatförändringar i världen måste det s.k. 2-gradersmålet, som världens ledare kommit överens om, inte bara vara ett mål utan en realitet. För att nå 2-gradersmålet måste 80 % av de kända gas-, olje- och koltillgångarna lämnas i marken och stora investeringar istället göras i förnyelsebar energi. Pengar placerade i fossilägande företag kommer då att förlora sitt värde.
För att de pengar som Landskrona stad idag investerar i fossilägande företag inte ska tappa i värde bör ett totalstopp för placeringar i fossilindustrin införas inom kommunen. Samtidigt bör stora investera ske inom den förnyelsebara sektorn. Detta tjänar Landskronas invånare på samtidigt som det är ett viktigt steg mot ett hållbarare samhälle.

Därför vill F! Landskrona att:

* Landskrona stad investerar storskaligt i förnyelsebar sektor och inför ett totalstopp för placeringar i fossilindustrin.
* Landskrona stad ställer krav på byggföretag så att ny bebyggelse sker med energisnålt, förnyelsebart och miljömedvetet byggande.
* Landskrona stad arbetar för att förtäta genom att bygga på redan bebyggd mark istället för på jordbruksmark. Samt bevarar och expanderar de grönområden som vi har i vår kommun.